COMBITO

50 Hz

Single phase
230 V
Three phase
400 V
MotorsPower Circulator ModelPower Circulator HPPower Circulator kWPower Aerator ModelPower Aerator HPPower Aerator kW
Combito CT205 MCombito CT205 T2BR200.50.37MA050.50.37
Combito CT408 MCombito CT408 T2BR4010.75MA0810.75
Combito CT412 MCombito CT412 T2BR4010.75MA121.51.125

60 Hz

Single phase
110 V
220 V
Three phase
220 V
380 V
440 V
MotorsPower Circulator ModelPower Circulator HPPower Circulator kWPower Aerator ModelPower Aerator HPPower Aerator kW
Combito CT205 MCombito CT205 T2BR200.50.37MA050.50.37
Combito CT408 MCombito CT408 T2BR4010.75MA0810.75
Combito CT412 MCombito CT412 T2BR4010.75MA121.51.125